નવા શૈક્ષણિક વર્ષથી નવી “નોન ગ્રાન્ટેડ “ ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓ અને પ્રાથમિક શાળાઓમાં વધારાના નોન ગ્રાન્ટેડ વર્ગો શરુ કરવા માટે નુ અરજી પત્રક
  પ્રવેશ 2018-19  
કોલ લેટર માટે અહીં ક્લિક કરો
પ્રોવીઝીનલ મેરીટ યાદી , દિવ્યાંગ ઉમેદવારોની ચકાસણી અને સુધારા વધારા સ્વીકારવા બાબત
ઓંન લાઈન : અરજી પત્રક
આપનું ભરેલ ફોર્મ EDIT કરવા અંહી ક્લિક કરો
આપનું ભરેલ ફોર્મ જોવા અથવા પ્રિન્ટ કરવા અંહી ક્લિક કરો
  પીટીસી પ્રવેશ માટેની જાહેરાત
  પ્રવેશ ફોર્મ સાથે રજૂ કરવાના જરૂરી આધારો
 
  સંચાલનની માહિતી  
Management Quota Login
રીસીવિંગ સેન્ટર માટે ના લોગીન
Receipt (રીસીવિંગ સેન્ટર માટે)
  રિસીવિંગ સેંટર ની યાદી
  કોલેજ ની યાદી
  રિસીવીંગ સેન્ટર માટેની સૂચનાઓ
મેનેજમેન્ટ કોટા ના ફોર્મ જમા કરવા બાબત
 
  સામાન્ય માહિતી  
  Pre-PTC 2017 Rules
  ઉમેદવાર માટેની સામાન્ય સૂચનાઓ
  ઈન્‍ટરવ્‍યૂ સમયે બોલાવવામા આવે ત્‍યારે ધ્‍યાનમા રાખવાની વિગતો
  પ્રાથમિક શિક્ષણ ડિપ્લોમાં પ્રવેશના નિયમો નિયમો
  ક્રીમીલેયર પ્રમાણપત્ર બાબત નો ઠરાવ
  મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકો અંગે ના નિયમો
  મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની 2018 ની બેઠકો ભરવા અંગેની સુચના
Vahivati Helpline : 079-23252928
Technical Helpline : 079-67779700
આ હેલ્પલાઈન સવારે ૧૧:૦૦ કલાક થી સાંજના ૧૮:૦૦ કલાક સુધી(2nd શનિવાર ,4th શનિવાર,રવિવાર અને જાહેર રજાના દિવસો સિવાય)
Site best viewed in Internet Explorer 7 and above
 
© Copyright 2018-19 | ptcgujarat.org